icon

Bezoek ons op de ITF World 2024 op 21 en 22 mei in Antwerpen.

|Meer informatie
X

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

U kunt het contactformulier invullen of een verzoek tot terugbellen achterlaten.

We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

We stellen uw belang altijd voorop

Onze werkwijze

JBR heeft over de jaren heen een track record opgebouwd in het actief bijstaan van ondernemingen om een nieuwe financiële of operationele structuur te ontwikkelen. We opereren immers op het snijvlak van Strategie en Corporate Finance en kunnen snel een team van specialisten voor u samenstellen. Daar waar gewenst helpen we met de implementatie vanuit JBR Interim Executives.

In tijden van nood mobiliseren we al ons talent en bundelen we de krachten om de continuïteit zeker te stellen. We ontwikkelen samen met u een nieuwe route en scenario’s, die de toekomst van uw bedrijf kunnen veiligstellen. We stellen hierbij uw belang altijd voorop.

 

Onze diensten

Als de financiële situatie daar aanleiding toe geeft is het nodig om te analyseren wat de liquiditeitspositie van de onderneming is en vat te krijgen op de cash flows. De beschikbare middelen moeten zo doelmatig mogelijk worden besteed. Ook moet de huidige financieringsstructuur worden geanalyseerd. Is de vermogenspositie nog voldoende en is de verdere financiering (bijvoorbeeld kredieten leningen en lease) nog passend bij de onderneming in deze situatie.

Wij kunnen assisteren bij het aantrekken van eigen en/ of vreemd vermogen. Het doel is om de onderneming financieel weer in een optimale positie te krijgen waarbij de continuïteit wordt gewaarborgd.

In geval van (dreigende) insolventie is het van belang snel inzicht te krijgen in uw positie en de mogelijkheden. Het kan nodig zijn een versneld verkoopproces op gang te brengen van de onderneming of delen daarvan. Verder kan in specifieke gevallen de wet homologatie onderling akkoord (WHOA) uitkomst bieden. In deze procedure is het van belang om naast een kundige advocaat ook een ervaren herstructureringsdeskundige in te schakelen.

Het doel van een independent business review (IBR) is om een objectief beeld te verschaffen van de onderneming op gebied van de financiën, operatie en/ of strategie. Een dergelijke review kan uit verschillende onderdelen bestaan zoals een analyse van de markt en de concurrentie. Verder wordt mogelijk de effectiviteit van de ‘governance’ beoordeeld alsmede de planning- en control cyclus en de organisatie, waarbij ook de verbeterpunten worden benoemd. Een IBR kan worden aangevraagd door de ondernemer, maar ook bijvoorbeeld door een belangrijke aandeelhouder of financier.

Wij kunnen inzicht geven in de cash flows van de onderneming, indien relevant per bedrijfsonderdeel. Daarbij wordt ook het effect van verbeterpunten meegenomen en de daarvoor noodzakelijk financieringsbehoefte. Tenslotte maken wij een analyse van de diverse financieringsopties op korte–en lange termijn.

Wij kunnen de onderneming ondersteunen bij het realiseren van een snelle ‘turnaround’. Allereerst moet de onderneming worden gestabiliseerd. Verder is het van belang een betrouwbare korte termijn prognose op te stellen, acute problemen te adresseren en te bezien welke acties men zelf al kan uitvoeren. Ook analyseren wij de operationele en commerciële oorzaken van de financiële problemen op basis van beschikbare informatie.

Er wordt samen met u een nieuw of aangepast businessplan opgesteld, waarin operationele verbeteringen worden benoemd met een plan om die te implementeren. Dit kan leiden tot een financiële herstructurering. Ten slotte zullen wij waar nodig ondersteuning bieden bij gesprekken met externe stakeholders (bijvoorbeeld klanten, fiscus en banken)

http://Ronald%20van%20Rijn%20is%20managing%20partner%20bij%20JBR

JBR dé juiste keuze

Herstructurering advies

Onafhankelijk en transparant

Het belang van uw onderneming staat altijd voorop. We werken altijd vanuit een onafhankelijke adviesrol. Een open manier van zakendoen, die inmiddels heel wat opdrachtgevers aan ons heeft gebonden en menig ambassadeur oplevert.

Diepgaande sectorkennis

JBR adviseert en begeleidt bedrijven in sectoren waar de belangen en uitdagingen groot zijn  – Maritime & Offshore, Food & Agri, Healthcare, Energy & Materials Transition, Industrial Markets en Digital & Technology.

Track record

Door onze jarenlange ervaring met herstructureringsproblematiek, doorzien we de situatie snel. We werken vaak onder tijdsdruk, zeker in aanvang. Het zijn geen vrijblijvende opdrachten, het doet er toe. Het is vaak emotioneel, omdat de noodzakelijke keuzes, mens en onderneming raken.

http://Jarenlange%20ervaring

Onafhankelijk en transparant

http://Diepgaande%20sectorkennis

Diepgaande sectorkennis

Jarenlange ervaring

Het doorgronden van het probleem

Stappenplan

Dankzij onze sector focus en bewezen track record kent JBR Herstructurering de kansen en dilemma’s waar u voor staat. Als onafhankelijk en betrouwbaar sparringpartner helpt JBR u om de meest complexe vraagstukken tot de kern terug te brengen en alle scenario’s helder te krijgen, om te komen tot een verantwoord en gedegen onderbouwd besluit.

Wanneer u kiest voor JBR als uw adviseur voor het herstructureren van uw onderneming, dan zijn dit de stappen.

1. Een goed gesprek

We besteden veel aandacht aan de huidige verdienmodellen, de cultuur en structuur van uw onderneming. We doorgronden de oorzaak van het probleem.

2.‘Quick scan’ – probleemanalyse en advies

We maken een analyse van de mogelijke toekomstige proposities en verdienmodellen en toetsen deze aan de mogelijke scenario’s met behulp van relevante criteria zoals omzetpotentieel, strategische fit, wettelijke kader en risico’s.

3. Liquiditeitsprognose

Dit overzicht geeft aan wat de problemen binnen de onderneming zijn en vooral welke de oplossingsrichtingen er zijn. Soms vragen we toestemming om, namens onze opdrachtgever, direct contact met de bank en de fiscus op te mogen nemen, om onze eerste indrukken te bespreken.

We stellen we ook een lijst van actiepunten op die direct aandacht behoeven.

4. Risk assessment

Naast de risicobeoordeling kijken we goed naar de ontwikkelingen in uw marktsegment, de stand van zaken binnen uw eigen organisatie en uw persoonlijke ambities en wensen.

5. Een nieuwe financieringsstructuur

Met een gedegen ondernemingsfinanciering stelt u de toekomst van uw bedrijf veilig. We helpen u bij het ontwerpen van de optimale vermogensstructuur en de selectie van de meest geschikte financieringsinstelling.

We hebben contact met de schuldeisers, waaronder banken, fiscus en crediteuren. Er wordt zonodig een voorstel ingediend om de financiering anders in te richten.

6. Plan voor operational excellence

Door nieuwe toetreders met verrassende en innovatieve businessmodellen, verandert de markt constant. Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen om in te spelen op deze veranderingen om hun marktpositie te behouden. Het betekent voor veel bedrijven dat zij hun organisatie en processen anders moeten inrichten.

 

Met deze vragen helpen we u graag

Het succes van een onderneming staat of valt met externe en interne omgevingsfactoren. Om uiteenlopende redenen kunnen bedrijven in financiële moeilijkheden terechtkomen. Toenemende concurrentie of plotselinge vraaguitval. Falend management of veranderende marktomstandigheden. Al deze factoren kunnen leiden tot oplopende verliezen.

Voor sommige bedrijven volstaan snelle corporate recovery maatregelen. Deze oplossingen geven u als ondernemer tijdelijk “even wat meer lucht”. Soms zijn meer permanente corporate recovery maatregelen nodig. Deze kunnen betrekking hebben op het implementeren  van een zakelijkere bedrijfscultuur of een reorganisatie. Hoe het ook zij, bij beide moet u alle belanghebbenden betrekken bij de hersteloperatie. Niet alleen investeerders, banken en financiële instellingen, maar ook het management en de werknemers.

We zijn de ervaren partner als het gaat om corporate recovery. We kunnen in overleg met u een revitaliseringsplan opstellen. Een revitaliseringplan helpt bij het in werking stellen van de noodzakelijke veranderingen. Zo voorkomt u dat door dreigende escalatie het voortbestaan van uw onderneming in het gedrang komt.

Bij debt advisory ligt de focus op een optimale financieringsstructuur van uw bedrijf.

Door de economische situatie zijn bepaalde sectoren hard getroffen en banken hebben eisen verscherpt. Bedrijven met een onzeker continuïteitsperspectief kampen met vraagstukken op het gebied van onder andere optimalisering van de financiële structuur van de onderneming, ofwel business restructuring, en herstel van de winstgevendheid, ofwel debt advisory.

We helpen u met vragen over bedrijfsfinanciering en het continuïteitsperspectief dat daar nauw mee samenhangt. Complexe vraagstukken die een brede expertise vergen. Bij het oplossen werken dan ook verschillende vakspecialisten intensief samen zoals adviseurs die naar het marktperspectief van de onderneming kijken en adviseurs die de financiële structuur kunnen optimaliseren.

Vanaf 2022 hebben vooral de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen veel impact op de resultaten. In de herstelfase na de coronapandemie wordt het steeds duidelijker dat de krapte op de arbeidsmarkt structureel is.

De meeste ondernemingen worden geconfronteerd met deze totaal onverwachte veranderingen en (voorlopig) een nieuwe werkelijkheid. Ondernemers moeten zich, vaak onder grote druk, heroriënteren op de toekomst.

In deze fase is ‘stakeholder management’ van groot belang. Hoe worden de belangen van bijvoorbeeld werknemers, debiteuren, crediteuren, financiers en belastingdienst gewogen. In beperkte tijd zullen belangrijke beslissingen moeten worden genomen die leiden tot de continuïteit van de onderneming. Afhankelijk van de problematiek moeten er keuzes worden gemaakt. Ons team van specialisten staat naast u tijdens dit proces. Door onze brede expertise kunnen wij bedrijven optimaal bedienen met het ontwikkelen van een nieuwe financiële- en/ of operationele structuur en strategische veranderingen. We hebben uitgebreide ervaring in het onderhouden van contacten met bank (-en), het managen van verwachtingen van de bank (-en) en het onderhandelen met bank (-en) over (krediet-) voorwaarden en andere relevante zaken.

Door nieuwe toetreders met verrassende en innovatieve businessmodellen, verandert de markt constant. Bedrijven moeten zich voortdurend aanpassen om in te spelen op deze veranderingen om hun marktpositie te behouden. Het betekent voor veel bedrijven dat zij hun organisatie en processen anders moeten inrichten.

Een goed onderbouwd organisatieadvies begint met een analyse van de huidige organisatie, omstandigheden en de uitdagingen, uiteraard in nauwe samenwerking met u. Om vervolgens een aantal ontwikkelingsrichtingen te verkennen waarbij we de voorwaarden schetsen om deze te doen slagen. Naast onafhankelijke sparringpartner zijn we desgewenst betrokken bij de implementatie van de strategie en begeleiden we de processen naar resultaat. Het hart van onze aanpak bestaat uit een flexibele benadering, een nauwe samenwerking met onze klanten en de inventiviteit van ons organisatieadvies en onze oplossingen.

Neem persoonlijk contact op met het team

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande graag een keer willen sparren met één van onze adviseurs, dan staan wij hier geheel voor open.

Sterker nog, wij kijken ernaar uit!

 

http://Ronald%20van%20Rijn

Ronald van Rijn
Managing Partner JBR

http://Frank%20Steenhuisen

Frank Steenhuisen
Associate

http://Caspar%20van%20der%20Geest

Caspar van der Geest
Partner

http://Harold%20Brummelhuis

Harold Brummelhuis
Principal