Algemene voorwaarden

 

  • Alle JBR vennootschappen handelen uitsluitend op basis van hun toepasselijke (algemene) voorwaarden, waarin ook een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.
  • JBR Corporate Finance bv handelt op basis van haar algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30170246.
  • JBR Organisatie-adviseurs bv en JBR Management Consultants bv handelen op basis van de ROA voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nr. 40531334.Op de algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen zullen altijd bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland.

De betreffende toepasselijke voorwaarden kunnen hier worden gedownload of worden op verzoek kosteloos toegezonden.